بازدید از واحد تولیدات سازمان فضای سبز

بازدید از واحد تولیدات سازمان فضای سبز
آذر 18, 1400
26 بازدید

بازدید رجب زاده معاون عمرانی فرمانداری سبزوار ,صائمی سرپرست شهرداری از محل تولیدات سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار

بازدید رجب زاده معاون عمرانی فرمانداری سبزوار ,صائمی سرپرست شهرداری از محل تولیدات سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار