بازدید میدانی رجب زاده شهردار سبزوار و جمعی از مدیران شهرداری از پارک های سطح شهر

بازدید میدانی رجب زاده شهردار سبزوار و جمعی از مدیران شهرداری از پارک های سطح شهر
اسفند 25, 1400
196 بازدید

بازدید میدانی رجب زاده شهردار سبزوار و جمعی از مدیران شهرداری از پارک های سطح شهر

بازدید میدانی رجب زاده شهردار سبزوار و جمعی از مدیران شهرداری از پارک های سطح شهر