جلسه روند درآمد زایی و استقلال مالی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری

جلسه روند درآمد زایی و استقلال مالی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری
اردیبهشت 31, 1401
173 بازدید

برگزاری جلسه روند درآمد زایی و استقلال مالی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری با حضور فصیحی معاون خدمات شهری، خلیلی دارینی رئیس سازمان مذکور و کارشناسان مربوطه

برگزاری جلسه روند درآمد زایی و استقلال مالی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری با حضور فصیحی معاون خدمات شهری، خلیلی دارینی رئیس سازمان مذکور و کارشناسان مربوطه