اصلاح و رفع نقص نیمکت ها در پارکها

اصلاح و رفع نقص نیمکت ها در پارکها
تیر 12, 1401
170 بازدید

در راستای انجام وظیفه سازمانی مبنی بر حفظ و نگهداری مبلمان پارکی ،عملیات اصلاح و رفع نقص نیمکت ها در سطح پارک ها در حال انجام است

در راستای انجام وظیفه سازمانی مبنی بر حفظ و نگهداری مبلمان پارکی ،عملیات اصلاح و رفع نقص نیمکت ها در سطح پارک ها در حال انجام است